COMUNICAT OFICIAL

El Bc MoraBanc Andorra ha interposat en els tribunals de la ciutat de Barcelona una demanda de danys i perjudicis contra l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB). La resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència de 11 d’abril de 2017 a relació amb les condicions econòmic-administratives d’accés a la nostra lliga exigides per l’Associació i la decisió adoptada per la Assemblea General de l’ACB de 10 de juliol de 2017 d’eliminar la quota o “cànon” d’entrada a la lliga, han suposat un greu perjudici patrimonial per al Bàsquet Club Andorra, consistent en la pèrdua d’aquell actiu intangible -que vam abonar íntegrament per valor de 3.126.272,07.- €, l’any 2014- i que encara no havíem pogut completar la seva amortització.
El MoraBanc Andorra ha intentat i esgotat totes les vies per arribar a un acord amistós amb l’Associació que permetés una reparació del dany econòmic sofert, almenys per la part del cànon no amortitzada. Molt al nostre pesar, hem de lamentar que per part de l’ACB no hàgim obtingut cap tipus de proposta compensatòria.
Tot i les accions judicials iniciades, el Bàsquet Club MoraBanc Andorra manté la seva absoluta predisposició a arribar a una entesa amistosa que resolgui d’una manera satisfactòria per a ambdues parts el degut rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.